# می_دانی_از_وقتی_که_رفته_ای____دیگر_ترانه_به_سراغم