# از_آثار_و_تالیفات_وی_می_توان_فرآورده_ها،_در_زوایای