هم اينک آغاز کرده ام...

امیر میل اوبرون کلوب

I have a song, deep in my heart,
من يك ترانه دارم، در اعماق قلبم،
And only I can hear it.
و فقط منم كه مي توانم آن را بشنوم.
If I close my eyes and sit very still
اگر من چشمهايم را ببندم و آرام بنشينم،
It is so easy to listen to my song.
گوش دادن به ترانه ام خيلي راحت است.
When my eyes are open
وقتي كه چشمهايم را باز مي كنم
and I am so busy and moving and busy,
و خيلي مشغول مي شوم و مي گردم
If I take time and listen very hard,
اگروقت بگذارم و به شدت گوش بسپارم
I can still hear my Heartsong.
هنوز هم مي توانم ترانه دلم را بشنوم.
It makes me feel happy.
آن ترانه به من احساس شادي مي دهد.
Happier than ever.
شادتر از هميشه
Happier than every where
شادتر از هر جا
And every thing and everyone in the whole wide world.
و هر چيز و هر كس در سراسر اين دنياي بزرگ.
Happy like thinking about
شادي اي شبيه فكر كردن دربارة
Going to Heaven when I die.
رفتن به بهشت وقتي كه من بميرم.
My Heartsong sounds like this-
صداي ترانه قلبم چيزي شبيه اين است.
I love you! I love you
دوستت دارم! دوستت دارم!
How happy you can be!
چقدر مي تواني شاد شوي
How happy you can make
چقدر مي تواني سراسر دنيا را شاد كني!
This whole world be!
And sometimes it’s other
Tunes and words, too
و همچنين گاهي آن ترانه با كلمات و نواي ديگري است.
But it always sings the

Same special feeling to me
اما آن ترانه هميشه همان احساس خاص مرا مي سرايد.
This is my special song
اين ترانه مخصوص من است.
But do you know what؟
اما شما يك چيز را مي دانيد؟
All people have a special song
همه مردم، يك ترانه مخصوص دارند
Inside their hearts!
درون قلبهايشان!
Everyone in the whole wide world
هر كسي در سراسر اين دنياي بزرگ
Has a special Heartsong.
يك ”ترانه دل“ مخصوص دارد.
If you believe in magical, musical hearts,
اگر شما قلبهاي آهنگين سحر آميز را باور داشته باشيد،
And if you believe you can be happy,
و اگر باور داشته باشيد كه مي توانيد شاد باشيد،
Then you, too, will hear your song.
پس شما هم ترانه تان را خواهيد شنيد.

 

نوشته شده در ۱۳۸٢/٦/٥ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ توسط amir _ نظرات () |

Design By : Mihantheme